Demoverze interaktivní učebnice makroekonomie


Makroekonomické modely1. Model AD-AE
Model AD-AE (agregátní poptávka-agregátní výdaje) ukazuje vztah mezi velikostí jednotlivých složek agregátní poptávky a rovnovážným výstupem
2. Model pružného akcelerátoru
Model pružného akcelerátoru (neoklasický model investičních výdajů) Model pružného akcelerátoru je demonstrací jedné z hypotéz o rychlosti přizpůsobování kapitálové zásoby firem v čase.
3. Model určení směnného kurzu na základě platební bilance
Model určení směnného kurzu na základě platební bilance ukazuje možnost určení směnného kurzu na základě očekávané výnosnosti aktiv v jednotlivých zemích
4. Model DAD-DAS
Model DAD-DAS (dynamická agregátní poptávka-dynamická agregátní nabídka) umožňuje sledovat důsledky změny míry růstu agregátní poptávky na míru inflace a růstu rovnovážného výstupu v čase
5. Model IS-LM
Model IS-LM je určen k demonstaci chování křivek IS a LM v závislosti na uživatelem zadaných parametrech
6. Model IS-LM-BP
Model IS-LM-BP (IS-LM pro otevřenou ekonomiku) slouží k předvádění důsledků posunů křivek IS a LM na rovnovážný výstup při různých režimech směnného kurzu
7. Spojnicový graf z vybraných dat o vývoji české ekonomiky
Tento model umožňuje vykreslení vývoje některých ekonomických údajů z ČR v čase formou spojnicového grafu (scatter plotu)
8. Zobrazení časových řad dat z vybraných zemí CEEC
Model slouží k porovnání vývoje růstu GDP, CPI, nezaměstnanosti či schodku(přebytku) státního rozpočtu ve vybraných zemích CEECNávrat na hlavní menu