Určení směnného kurzu na základě platební bilance


Počítačový model určení směnného kurzu pomocí platební bilance:

Tento model umožňuje zjišťovat výši směnného kurzu (Kč/$) na základě uživatelem zadaných parametrů. Model je založen na rovnici úrokové parity.

Po zadání parametrů program vykreslí křivky výnosnosti devizových a korunových aktiv tak, že na ose X znázorňuje výnosnost aktiv (RET, tj. i, RET$) v podmínkách úrokové parity a na ose Y směnný kurz (Kč/$).

Červenou křivkou je v  modelu znázorněna RET (odpovídající i), RET$ je zobrazena modře ve své lineární podobě (tečna k hyperbole v bodě RET=RET$) a případně zeleně v nelineární podobě (hyperbola). Černou přímkou je navíc označen aktuální směnný kurz Kč/$.

 

Zadávané hodnoty a jejich povolený rozsah:

Proměnná

Popis

Minimum

Maximum

E(t) [Et]

Směnný kurz Kč/$

0

180

E(t+1) [Et+1]

Očekávaný směnný kurz Kč/$ v příštím období

0

60

d

Riziková prémie za investici v Kč

0

0,70

i(Kč) [i]

Úroková míra v Kč

0,01

0,28

i($) [i$]

Dolarová úroková míra

0,01

0,40

Poznámka: Pokud uživatel zadá některou z proměnných mimo povolený rozsah, program graf nevykreslí.


Dalším parametrem grafu, který může uživatel nastavit, je forma, kterou bude vykreslena křivka RET$. Pokud bude zaškrtnuto políčko křivka, bude RET$ vykreslena i ve své skutečné nelineární podobě, pokud toto políčko zaškrtnuto není, bude vykreslena pouze tečna k této hyperbole v bodě RET$=RET.


Další možnosti modelu:

Uživatel má možnost nastavit, kterou z proměnných bude program vypočítávat. Standardně program vypočítává odpovídající směnný kurz (Et). Pomocí "pull-down" menu je však možno zvolit kteroukoli z použitých proměnných a zabývat se jejím vývojem v závislosti na ostatních parametrech.