Pružný akcelerátor - neoklasický model investičních výdajů


Funkce počítačového modelu:

Počítačový model pružného akcelerátoru slouží k demonstraci vývoje kapitálové zásoby (zobrazenou červenou křivkou) a výše investičních výdajů (znázorněno modrou křivkou) v závislosti na zadaných parametrech v čase.

Zobrazení: Na ose X jsou znázorněna jednotlivá časová období od 0 do 30. Na ose Y je znázorněna výše kapitálové zásoby (K) a výše investičních výdajů (I).


Volitelné parametry:

Parametr:

Popis parametru:

Minimum:

Maximum:

alfa [a ]

Podíl kapitálové zásoby na tvorbě výstupu

0,1

0,35

Y(e) [Ye]

Očekávaná výše výstupu (GDP)

200

500

r(e) [re]

Očekávaná výše reálné úrokové míry

0,05

0,5

delta [d ]

Míra odpisů

0,1

0,5

lambda [l ]

Podíl mezery mezi skutečnou kapitálovou zásobou a žádanou kapitálovou zásobou, který je v běžném období odstraněn

0,05

0,9

 

Výsledek výpočtu:

Program nejprve vypočte optimální kapitálovou zásobu K* ze zadaných parametrů a následně vykreslí průběh vývoje investic a skutečné kapitálové zásoby v jednotlivých časových obdobích t=0..30.

Poznámka: Pokud uživatel zadá hodnoty parametrů mimo povolený rozsah, program vypočte K*, avšak nevykreslí odpovídající graf.