Model AD-AE


Popis funkce počítačového modelu AD-AE:

Cílem počítačového modelu AD-AE je demonstrovat, jak se bude chovat rovnovážný důchod v závislosti na jednotlivých proměnných s ohledem na to, o kolikasektorovou ekonomiku se jedná.

Úkolem uživatele je nastavit jednotlivé parametry a určit typ ekonomiky. Program poté vypočte rovnovážný důchod, důchodový multiplikátor pro tuto situaci a vykreslí odpovídající graf. V zobrazeném grafu je na ose X vynesen výstup ekonomiky a na ose Y agregátní poptávka resp. agregátní výdaje. Modrou barvou je znázorněna přímka AD=Y, která s osami svírá úhel 45°. Červeně je vykreslena přímka agregátní poptávky, jejíž rovnice závisí na tom, kolikasektorová ekonomika je zvolena.


Nastavované hodnoty:

Uživatel nejprve zvolí, o kolikasektorovou ekonomiku se jedná pomocí "pull-down menu". Volby jsou dvousektorová (AD=C+I), třísektorová (AD=C+I+G) či čtyřsektorová (AD=C+I+G+NX).

Další parametry lze nastavit jen v tom případě, že jejich nastavení je relevantní pro daný typ ekonomiky. Jsou to:

(Uvedené hodnoty maxima jsou doporučené)

Parametr

Popis parametru

Maximum

Minimum

A

Autonomní výdaje v dvousektorové ekonomice, tedy Ca + I

350

0

G

Výše vládních nákupů (pro tří- a vícesektorovou ekonomiku)

100

0

TR

Výše transferů (pro tří- a vícesektorovou ekonomiku)

100

0

NX

Výše čistého autonomního exportu ve čtyřsektorové ekonomice

100

0

c

Mezní sklon ke spotřebě

1

0

t

Daňová sazba

0,50

0

m

Mezní sklon k importu

0,35

0

mult.

Vypočítaná hodnota multiplikátoru

-

-


Poznámka: Hodnoty parametrů A, G, TR a NX (a výsledné Y) jsou čistě ilustrativní a slouží pro názorné zobrazení vztahů mezi proměnnými, nejedná se o skutečné hodnoty.

Pokud budou uživatelem zadané parametry A, G, TR či NX výrazně mimo doporučený rozsah, program pouze vypočítá výsledné hodnoty multiplikátoru a rovnovážného důchodu, avšak nevykreslí graf. V případě, že budou parametry c, t či m větší než povolené maximum, program graf nevykreslí. Pokud bude některý ze zadaných parametrů c, t či m záporný, bude interpretován jako nula.