Model DAD-DAS


Počítačový model:

Počítačový model DAS-DAD je určen k demonstraci důsledku změny míry růstu agregátní poptávky. Platí, že jakákoli změna míry růstu poptávky musí být vyrovnána bui změnou míry růstu peněžní zásoby, nebo změnou rychlosti oběhu peněz.


Model vychází ze zjednodušených rovnic DAS a DAD:

DAD: DAS:

a předpokládá adaptivní očekávání, tj. očekávaná míra inflace je rovna míře inflace v minulém období, p e =p t-1.


Zobrazení modelu:

V počítačovém modelu je křivka DAS znázorněna modrou barvou, křivka DAD červeně. Černě je zobrazena dlouhodobá DAS (na úrovni Y=Y*). Navíc zelenou křivkou je zobrazena trajektorie přizpůsobení.

Model postupně zobrazuje vývoj v jednotlivých obdobích a u každého období zobrazuje aktuální stav míry inflace a relativní mezery výstupu. Po zobrazení posledního období je vypsán souhrn o vývoji: maximum a minimum inflace a maximum a minimum relativní mezery výstupu v průběhu přizpůsobovacího procesu.


Nastavované parametry a jejich povolený rozsah:

Parametr:

Popis parametru:

Minimum:

Maximum:

q

citlivost inflace na relativní mezeru výstupu

0

4

p

citlivost skutečné míry inflace na očekávanou inflaci

0,5

1,5

AD

velikost poptávkového šoku (změna míry růstu poptávky)

-5

5

t

parametr prodlevy mezi zobrazením jednotlivých období

0

50

n

počet zobrazených období

0

200


Poznámka 1: Parametr prodlevy t je určen k tomu, aby uživatel mohl zvolit rychlost vykreslení. Program totiž v jednotlivých obdobích zobrazuje aktuální relativní úroveň výstupu a aktuální míru inflace. Čím je parametr t menší, tím je vykreslení rychlejší.

Poznámka 2: Parametr počtu období je určen k možnosti studia jednotlivých fází přizpůsobení. Přednastavená hodnota 35 odpovídá ostatním přednastaveným parametrům. Je-li hodnota n příliš malá, nemusí být vykresleny všechny fáze přizpůsobení, je-li n příliš vysoké, může vykreslení trvat zbytečně dlouho.